สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ข้อบัญญัติ

     ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล  ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 และเสนอนายอำเภอวารินชำราบ พิจารณาอนุมัติ นั้น...นายอำเภอวารินชำราบ ได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั้วกัน...

      ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559  มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 และเสนอนายอำเภอวารินชาบพิจารณา และได้ลงนามอนุมัติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล วมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปร พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 11 และ 13 สิงหาคม 2558 และขอขยายระยะเวลาการประชุมไม่เกิน 15 วัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเสนอนายอำเภอวารินชำราบพิจารณาอนุมัติ นั้น

     บัดนี้ นายอำเภอวารินชำราบ ได้อนุมัติแล้วตามหนังสืออำเภอวารินชำราบ ที่อบ 0023.25/3335 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลจึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล  ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  และเสนอนายอำเภอวารินชำราบพิจารณาอนุมัติ  และนายอำเภอได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558  องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลจึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
 
Powered by Phoca Download