สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (จากถนนลูกรังเดิมใกล้ที่นานางปิง แก้วบุญเรือง - หนองแดง) บ้านหนองกินเพลใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 200,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  (เส้นไปหนองเมย จากถนนลาดยาง - หนองเมย) บ้านหนองกินเพลใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 100,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล แห่งที่ 2 บ้านหนองกินเพล หมู่ที่  3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 130,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 รอบดอนปู่ตาด้านทิศใต้ - ถนนเดิมด้านทิศตะวันตก ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 350,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนงหินคลุก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 เส้นดอนปู่ตา - ทางรถไฟเก่า (ช่วงนานางประไพศรี กาญจนวงษ์ - ทางรถไฟเก่า) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 400,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงและขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บัาน (หอกระจายข่าว) บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 300,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 (ข้างบ้าน นางอารีย์ ปานทองหล่อ - หน้าบ้าน นางจำเนียร ปาคำดี) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 58,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 58,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 (จากบ้านดาบเชษฐ์ - ที่นานายผิน จำนวน 2 ช่วง) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 120,700 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 120,700 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 500,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 บ้านปากกุดหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 238,500 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 238,500 บาท

 
 
Powered by Phoca Download