สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศสอบคัดเลือก

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

      ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ขอประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) นักการภารโรง และผู้ดูแลเด็ก โดยได้เปิดรับสมัค ระหว่าง วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2560 นั้น

     บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลง และได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nongkinphen.go.th

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลสรรหาและเหลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จึงได้กำหนด มารตรฐสนทั่วไปเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีรายละเอียดดังนี้..

      ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 13-21 พฤษจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nongkinphen.go.th

      ด้วยองค์การบริหารส่ว่นตำบลหนองกินเพล มีความประสงค์จะ รับโอน (ย้าย) พนังกานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่ว่าง สายงานผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา โดยสามารถยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา (รายละเอียดในเอกสารประกาศ) ได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่ว่นตำบลหนองกินเพล หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 045-855439 ในวันและเวลาราชการ

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2559 และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนั้น

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลำดับที่สอบได้ ตามบัญชีรายชื่อแนบบท้ายประกาศนี้ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) ในระหว่าง วันที่ 21-29 กรกฎาคม 2559 นั้น

 

     บัดนี้ การดำเนินการสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคปฏิบัติ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้มีคะแนนสอบ ภาค ก. , ภาค ข. และภาคปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) ในระหว่าง วันที่ 21-29 กรกฎาคม 2559 นั้น

 

     บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลง และได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

     ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 กำหนดระยะเวลารับสมัครระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
Powered by Phoca Download