สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผนพัฒนา 3 ปี

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จัดการประชุม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการกำหนดรอบในการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2561-2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

     สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใด้ที่ http://www.nongkinphen.go.th

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) ขึ้นโดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2558-2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล และจัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

     การประชุม ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เพื่อเป็นการกำหนดรอบในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2558-2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้นตามกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนกลุ่มจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

 
 
Powered by Phoca Download