สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

    ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

    สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใด้ที่ http://www.nongkinphen.go.th

     โดยที่ ก.ถ. และ ก.อบต. ได้เปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบัญชีเป็นระบบแท่งประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 รับทราบและเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ การกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่ง จึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ให้สอบคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่

     แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เพื่อเป็นกรอบกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

 
 
Powered by Phoca Download