สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศทั่วไปของ อบต.

    นายอุทิศ ประดิษฐ์ศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล นำคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 

 

    ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

     ในการชำระภาษีประจำปี 2560 โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของทรัพย์สิน และของผู้มาติดต่อ มาด้วย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-855441 แฟกซ์ 045-855441

     ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 และไม่เป็นผู้ไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชย์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

 
 
Powered by Phoca Download