สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

Share

     โดยที่ ก.ถ. และ ก.อบต. ได้เปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบัญชีเป็นระบบแท่งประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 รับทราบและเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ การกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่ง จึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ให้สอบคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่