สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนังงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่ว่าง

Share

            ด้วยองค์การบริหารส่ว่นตำบลหนองกินเพล มีความประสงค์จะ รับโอน (ย้าย) พนังกานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่ว่าง สายงานผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา โดยสามารถยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา (รายละเอียดในเอกสารประกาศ) ได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่ว่นตำบลหนองกินเพล หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 045-855439 ในวันและเวลาราชการ