สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12

รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม

Share

     ตามที่องค์การบริหาร่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม เพื่อให้การบริหางานงบประมาณของหน่วยเป็นไป ด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายใน...