สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

Share

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 แล้วนั้น เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการต่าง ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จึงขอประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน