สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนงหินคลุก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 เส้นดอนปู่ตา - ทางรถไฟเก่า (ช่วงนานางประไพศรี กาญจนวงษ์ - ทางรถไฟเก่า)

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนงหินคลุก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 เส้นดอนปู่ตา - ทางรถไฟเก่า (ช่วงนานางประไพศรี กาญจนวงษ์ - ทางรถไฟเก่า) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 400,000 บาท