สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

การประชุมสรุปการดำเนินงาน และผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ปีงบประมาณ 2560

Share

      วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา อุทิศ ประดิษฐศิลป์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จัดการประชุมสรุปการดำเนินงาน และผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล