Hot News :
วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561 11:23

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู่สว่าง หมู่ที่ 7 จากซอยโชคสุข (บ้านนายฉลอง) ถึงบ้านนางสมจิตร วงษ์ปัญญา ถึง ซอยทุ่งริมนา

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู่สว่าง หมู่ที่ 7 จากซอยโชคสุข (บ้านนายฉลอง) ถึงบ้านนางสมจิตร วงษ์ปัญญา ถึง ซอยทุ่งริมนา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 272,700 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 272,700 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ