Hot News :
วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563 10:09

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่4 เส้นทางบ้านสามหลัง-ทางไปบ้านโพธิ์มูล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่4 เส้นทางบ้านสามหลัง-ทางไปบ้านโพธิ์มูล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 429,500 บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 429,500 บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ