Print this page
วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561 10:52

ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ชุมชนร่วมใจ จากถนน 226-ซอย 4 บ้านทางสาย หมู่ 5

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ชุมชนร่วมใจ จากถนน 226-ซอย 4 บ้านทางสาย หมู่ 5 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ชุมชนร่วมใจ จากถนน 226-ซอย 4 บ้านทางสาย หมู่ 5 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหฤษฎ์การโยธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง