Print this page
วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2562 08:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สี่แยกปากกุดหวาย-กุดหล่ม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สี่แยกปากกุดหวาย-กุดหล่ม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สี่แยกปากกุดหวาย-กุดหล่ม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สหวงศ์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง