Hot News :

ประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 15 กรกฎาคม 2564 14:31

     เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โดย นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จัดการประชุมหารือกับผู้นำชุมชน 9 หมู่บ้าน เพื่อจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ