วันพฤหัสบดี, 27 พฤษภาคม 2564 11:35

ราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีต เส้นทางจากต้นฉ่ำฉาไปร้านซ่อมรถโค้งกลับมาต้นฉ่ำฉาไปกกไฮ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีต เส้นทางจากต้นฉ่ำฉาไปร้านซ่อมรถโค้งกลับมาต้นฉ่ำฉาไปกกไฮ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 496,100 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน ราคากลาง 496,100 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ