สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล"งดให้ งดรับ" ของขวัญ

No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล"งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

[ 29-04-2565 ] Hits:33

เรื่อง แต่งตั้งเป็นทีมพี่เลี้ยง ในการขับเคลื่นการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด ที่ประชุมฯได้ให้ประธานคณะกรรมการ ศจพ.อ. นำเสนอข้อมูลผลการตรวจสอบและรับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายในระบบ PMAP รวมถึงข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง กลุ่มเปราะบาง พร้อมหลักเกณฑ์ในการคัดกรองและจำแนกครัวเรือนเป้าหมาย ทั้ง 2 กลุ่ม และได้ดำเนินการแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงดำเนินงานตามคำสั่งให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ต่อไป

[ 29-04-2565 ] Hits:39

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย

วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้น ในตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 08-04-2565 ] Hits:46

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ