Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 21-01-2565 ] Hits:2

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ประจำปี 2564

     เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โดย นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ประจำปี 2564 ณ โครงการแก้มลิงกุดหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 16-07-2564 ] Hits:136

ประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โดย นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จัดการประชุมหารือกับผู้นำชุมชน 9 หมู่บ้าน เพื่อจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม...

[ 15-07-2564 ] Hits:98

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 นายปรีชา ทองมูล หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โดย นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จัดฝึกอบรมให้ความรู้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 13-07-2564 ] Hits:90

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ