Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โดย นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ประจำปี 2564 ณ โครงการแก้มลิงกุดหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 นายปรีชา ทองมูล หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โดย นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จัดฝึกอบรมให้ความรู้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โดย นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จัดการประชุมหารือกับผู้นำชุมชน 9 หมู่บ้าน เพื่อจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โดย นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน และตรวจสอบจุดที่จะอนุมัติงบประมาณ ในเขตพื้นที่ บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ