Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการได้มีการประชุมหารือเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์วาตภัยในตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้รับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2565
วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล สมัยสามัญ สมัยที่2/2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลได้จัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในวันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นประชาชนตำบลหนองกินเพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร) เพื่อจะได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนตำบลหนองกิน ต่อไป
No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล"งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด ที่ประชุมฯได้ให้ประธานคณะกรรมการ ศจพ.อ. นำเสนอข้อมูลผลการตรวจสอบและรับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายในระบบ PMAP รวมถึงข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง กลุ่มเปราะบาง พร้อมหลักเกณฑ์ในการคัดกรองและจำแนกครัวเรือนเป้าหมาย ทั้ง 2 กลุ่ม และได้ดำเนินการแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงดำเนินงานตามคำสั่งให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ต่อไป
วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้น ในตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประชาชนตำบลหนองกินเพล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฝึกอบรมเพาะเห็ดในโรงเรือน)
วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ติดเชื้อโควิด 19 และผู้กักตัวที่มีความสัมผัสเสี่ยงสูง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ และคณะ ได้ส่งมอบบ้านรวมน้ำใจไทวาริน ให้กับ นางผึ้ง คำนวณ บ้านเลขที่ 246 หมูที่8 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โดย นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ประจำปี 2564 ณ โครงการแก้มลิงกุดหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 นายปรีชา ทองมูล หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โดย นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จัดฝึกอบรมให้ความรู้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โดย นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จัดการประชุมหารือกับผู้นำชุมชน 9 หมู่บ้าน เพื่อจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โดย นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน และตรวจสอบจุดที่จะอนุมัติงบประมาณ ในเขตพื้นที่ บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ